برچسب: شیمی مورتیمر

  • لیست کتب شیمی مرجع

    لیست کتب شیمی مرجع

    توسط

    در

    در حوزه دانشگاه بهترین کتاب شیمی،کتاب مورتیمر است و در حوزه دبیرستان بهترین کتاب های شیمی عبارتند از از نگاه بهترین دبیران شیمی ایران کتاب میکرو گاج و کتاب شیمی مبتکران است سایر کتابهای مرجع معروف در زمینه شیمی عبارتند از : “Chemistry: The Central Science” نوشته Theodore L. Brown و H. Eugene LeMay “Organic…